English

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Các tin khác :
Công khai, minh bạch là biện pháp phòng, chống tham nhũng quan trọng hàng đầu
Văn kiện dự án
Hội thảo giữa kỳ “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng – CoST”
Hội thảo Đánh giá công tác công khai thông tin các dự án thí điểm - Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng CoST
Hội thảo "Công bố triển khai Dự án Hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng - Cost"
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng"
Cần xây dựng tính minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đô thị
Cần minh bạch hoá thị trường xây dựng
Hội thảo sáng kiến minh bạch hoá trong hoạt động xây dựng lần 2
Minh bạch trong hợp đồng xây dựng công
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST