English
  Gói thầu xây lắp số NT 1.7 - Công bố thông tin lần 1 ( giai đoạn Chuyển tiếp)

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST