English
  Tiểu dự án Đường Vân Thủy - Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn chuyển tiếp)

[ Bản để in ][ Quay lại ][ Lên đầu trang ]
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST