English
Công khai thông tin dự án - Báo cáo kỹ thuật liên quan
Báo cáo kết quả cuộc họp khởi động tổ chức tại Tanzania tháng 5 năm 2008
Báo cáo tóm tắt nội dung cuộc họp tại London tháng 8 năm 2008
Báo cáo thẩm định về dự án CoST do tư vấn AT lập
Báo cáo góp ý về nội dung và hình thức công khai thông tin
Điều khoản tham chiếu MSG
Báo cáo hoạt động kiểm tra và đánh giá
Báo cáo thực hiện dự án hỗ trợ KT
Thông cáo Báo chí
Chức năng nhiệm vụ của MSG
Báo cáo Tổng quan
Báo cáo thẩm định dự án (báo cáo lần 1)
Báo cáo của nhóm tư vấn Quốc tế
Báo cáo của Pootman
Báo cáo giữa kỳ (8/2010)
Phụ lục báo cáo quý I
Báo cáo quý lần 1 (7/2010)
Phụ lục báo cáo đầu kỳ AT
Báo cáo đầu kỳ AT (5/2010)
Ảnh dự án
Logo liên kết
DFID
World Bank
CoST